Binnen 24 uur geleverd
Medisch erkende mondkapjes
Vanaf €87,50 gratis verzending
Verkrijgbaar in grote oplages

Disclaimer

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vindt volledig plaats op eigen risico.

TGV Medical noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site.

Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.

TGV Medical behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele rechtsgedingen tegen TGV Medical moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Als dit niet gebeurt binnen één jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.